Lisätietoja rahastoistamme

Fourtonin rahastot ovat sijoitusrahastodirektiivin mukaisia rahastoja, jotka ovat auki merkinnöille ja lunastuksille kaksi kertaa kuukaudessa.

Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus tapahtuu rahaston sääntöjen mukaan kaksi kertaa kuukaudessa.  Merkintä- ja lunastuspäivät ovat kalenterikuukauden 15. päivä ja kalenterikuukauden viimeinen pankkipäivä. Mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintä- ja lunastuspäivä on sitä edeltävä pankkipäivä. Tämän käytännön tavoitteena ovat tehokkaampi varainhoito suuremman ennustettavuuden ansiosta sekä alhaisemmat hallinnointikulut kevyemmän hallintokoneiston ansiosta.

 

Arvojen julkistaminen

Rahastojemme arvot lasketaan ja julkistetaan kuun jokaisena pankkipäivänä Fourton Oy:n Internet-sivuilla (www.fourton.fi).

Huomioittehan, että Fourton rahastojen päivittäiset arvot julkaistaan 1.7.2016 alkaen seuraavana pankkipäivänä, johtuen Euroopan keskuspankin päivittäisten viitevaluuttakurssien julkaisuaikataulumuutoksesta.

 

Verotus

Yksityishenkilöt

Rahasto-osuuden myyntivoitto on pääomatuloveron alaista ja myyntitappio on pääsääntöisesti vähennyskelpoista. Rahastoyhtiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle osuudenomistajan vuoden lopussa omistamat osuudet ja vuoden aikana tehdyt lunastukset sekä hankintahinnat. Osuudenomistajan tulee kuitenkin itsenäisesti selvittää verottajalle vuosittain saamassaan veroehdotuksessa rahasto-osuuksiensa mahdolliset myyntivoitot ja -tappiot erillisellä laskelmalla (lomakkeella 9A).

Yhteisöt

Yleishyödyllisille verovapaille yhteisöille rahasto-osuuksien myyntivoitto on veroton ja myyntitappio vähennyskelvoton. Muilla yhteisöillä myyntivoitot ovat veronalaisia ja myyntitappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia.

 

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet

Fourton Oy toimii oheisessa dokumentissa määriteltyjen toimintaperiaatteiden mukaan antaessaan hallinnoimiensa rahastojen toimeksiantoja eteenpäin muiden yhteisöjen (sijoituspalvelun tarjoajien) toteutettavaksi. Näin toimiessaan yhtiön on toimittava hyvän tavan sekä hallinnoimiensa sijoitusrahastojen etujen mukaisesti sekä toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet päästäkseen rahaston kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Fourtonin hallitus tarkistaa toimintaperiaatteet säännöllisesti vuosittain.

Toimeksiantojen välittämistä koskevat periaatteet

Toimeksiantojen toteuttajat 2017

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 mukaiset rahoitusvälinekohtaiset taulukot vuoden 2017 tehtyjen toimeksiantojen osalta. Fourton Oy toimii täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana eikä toteuta toimeksiantoja itse, vaan välittää ne eteenpäin toisen sijoituspalvelun tarjoajan toteutettavaksi. Vuonna 2017 käytettyjen sijoituspalvelun tarjoajien määrä oli kolme.

Toimeksiantojen toteuttajat 2017

 

Sijoittajatiedote

Sijoituspalvelua, kuten täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelua, tarjoavan on annettava asiakkaalle ennen sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan palveluista. Oheiseen tiedotteeseen on koottu lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa Fourton Oy:stä ja sen tarjoamasta täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelusta, omaisuudenhoitopalveluun mahdollisesti liittyvistä rahoitusvälineistä sekä niihin liittyvistä riskeistä, palveluun liittyvistä kuluista ja palkkioista sekä asiakasvarojen säilyttämisestä

Sijoittajatiedote

Fourtonin hallinnoimista rahastoista lainsäädännön edellyttämää ennakkotietoa on saatavissa lisäksi rahastoesitteestä, rahastojen säännöistä, avaintietoesitteistä sekä hinnastosta.

 

Henkilötietojen käyttö ja rekisteröinti Fourton Oy:ssä

Fourton käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain ja rahoitusalan sääntelyn mukaisesti. Fourton huolehtii yksityisyyden suojan ja pankkisalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, markkinointiin ja riskienhallintaan.

Henkilötietoja ei luovuteta kuin rekisterissä olevan luvalla tai lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa ja vaatia korjaamaan / täydentämään itsestään tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietosuojaseloste

 

Evästeiden käyttö Fourton Oy:n internetsivuilla

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle internetsivuilla käydessä. Fourton Oy internetsivuilla evästeitä (cookies) käytetään käyttäjäystävällisyyden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Evästeet voi ottaa pois käytöstä muuttamalla tietokoneen internet asetuksia.