Fourton Odysseus

Sijoitusstrategia

Rahaston sijoitusstrategia on aktiivisesti etsiä markkina-arvoltaan keskisuuria tai pienehköjä, aliarvostettuja yhtiöitä, toimialoja ja markkinoita EU-alueelta sekä Sveitsistä ja Norjasta, pääpainona Keski-Eurooppa. Aktiivisella sijoitustoiminnalla pyritään paitsi ”value”-periaatteita noudattaen löytämään edullisesti hinnoiteltuja sijoituskohteita, myös sijoittamaan oikea-aikaisesti aloille ja maantieteellisille alueille, joissa on odotettavissa suotuisa kehitys. Rahaston sääntöjen 3 §:ssä määritellään yksityiskohtaisesti sijoitusstrategia seuraavasti:

”Rahasto sijoittaa varansa sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, jotka täyttävät alla olevat kohdat 1 ja 2 sekä vähintään kolme kohdista 3 – 9:

  1. Yhtiöllä pitää olla merkittävää toimintaa Euroopassa.
  2. Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo * on Rahastoyhtiön hallituksen määräämän maksimirajan alapuolella. Jos yhtiön markkina-arvo nousee yli hallituksen määräämän rajan, rahastolla on 6 kk aikaa luopua k.o. sijoituksestaan.
  3. Yhtiö on alansa johtavia yrityksiä tai yhtiöllä on vahva maantieteellinen markkina-asema.
  4. Yhtiön toiminta on vakaata ja kannattavaa ja arvopaperilla on kohtuullinen hinnoittelutaso.
  5. Yhtiön alalla vallitsee poikkeuksellisen alhainen arvostustaso, markkinapaikka, missä yhtiö pääasiallisesti noteerataan, on kehittynyt heikosti viimeisen vuoden tai viimeisten viiden vuoden aikana, tai vallitsee joku muu poikkeuksellinen seikka, joka on johtanut yhtiön alhaiseen arvostustasoon.
  6. Yhtiön kannattavuus- ja kasvuodotukset ovat suotuisat seuraavalle viisivuotiskaudelle.
  7. Yhtiö on kasvuyhtiö ja/tai se toimii kehittyvillä ja/tai kasvavilla markkinoilla.
  8. Yhtiön voi odottaa olevan arvoa nostattavan yritysjärjestelyn osapuolena.
  9. Yhtiö on nk. perheyhtiö.”

*) Sijoituskohteiden kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo ei voi Fourton Oy:n hallituksen 24.5.2012 tekemän päätöksen perusteella ylittää 10 Mrd. euroa.