Fourton Fiesta

Placeringsstrategi

Fonden placerar sina medel i spanska, portugisiska, italienska och franska bolag med en skälig risknivå och en god förväntad avkastning tack vare låg prissättning och/eller goda tillväxtmöjligheter. Vid bolagsvalet betonas internationalitet och verksamhet på utvecklings- eller tillväxtmarknader. I fondens stadgar 3 § definieras placeringsstrategin enligt följande:

“Fonden koncentrerar sina placeringar i sådana bolags värdepapper som uppfyller åtminstone några av följande kriterier:

  1. Bolaget har betydande internationell verksamhet utanför sitt hemlands gränser.
  2. Bolaget är branchledare eller har en stark marknadsställning.
  3. Bolaget har en solid finansiell ställning.
  4. Bolaget är ett tillväxtbolag och/eller verkar på utvecklings- och/eller tillväxtmarknader.
  5. Bolaget kan förväntas vara iblandat i en värdehöjande företagstransaktion.
  6. Bolaget är ett s.k. familjebolag.”