Fourton Hannibal

Placeringsstrategi

Fourton Hannibals portföljförvaltning har per den 12.8.2014 outsourcats till Zenito Oy, till portföljförvaltare Petter Langenskiöld, som har förvaltat fonden sedan dens grundande.

Fonden placerar sina medel huvudsakligen i mindre (marknadsvärde högst 4,5 mrd €) västeuropeiska, ofta lågt skuldsatta börsbolag, vars förmögenhetsställning och/eller resultatkapacitet bedöms vara möjligast tydligt undervärderade på aktiemarknaden. I fondens regler, 3 §, beskrivs placeringsstrategin enligt följande:

Fonden placerar sina medel i sådana europeiska börsbolags värdepapper, vars aktiestocks marknadsvärde bedöms vara möjligast lågt i förhållande till företagets ekonomiska ställning. Det sammanlagda marknadsvärdet för ett företags samtliga utstående aktier måste vara lägre än det högsta värde som fastställts av Fondbolagets styrelse. För det fall att ett företags marknadsvärde överstiger detta värde har fonden 6 månader tid på sig för att sälja ifrågavarande värdepapper. Fonden kan dock alltid, utan hinder av ovannämnda, placera högst 45 % av sina tillgångar utan marknadsvärderestriktioner.

Placeringsstrategin beskriven med en förenklad bild

Bilden nedan beskriver utvecklingen av relationen mellan bolagens marknadsvärde och det egna kapitlet (P/B) hos aktieinnehaven i Hannibal-fonden under tio års tid slutande år 2017 (den röda linjen). Detta förhållande jämförs med samma relationstals genomsnittliga nivå för perioden (den gula linjen).

Hannibal bild 1

Bild 1 Undervärderingen är skillnaden mellan den röda och gula linjen

* I Hannibal kan marknadsvärdet på placeringsobjektens aktiestock inte överstiga 4,5 miljarder euro, enligt beslut fattat av Fourton Oy:s styrelse den 6.2.2017.