Fourton Odysseus

Placeringsstrategi

Fondens placeringsstrategi är att inom EU-området, Schweiz och Norge aktivt söka efter undervärderade medelstora och mindre bolag samt undervärderade branscher. Huvudtyngdpunkten ligger på Centraleuropa. Genom tillämpandet av “value” –principer försöker vi hitta förmånligt värderade placeringsobjekt. Genom en aktiv placeringsstrategi försöker vi även att placera vid rätt tidpunkt i de branscher och geografiska områden, där en gynnsam utveckling är att vänta. I 3 § i fondens stadgar beskrivs placeringsstrategin på följande sätt:

“Fonden placerar sina medel i sådana bolags värdepapper, som uppfyller punkterna 1 och 2 nedan. Därtill bör minst tre av punkterna 3-9 uppfyllas.

  1. Bolaget bör ha väsentlig verksamhet i Europa.
  2. Det sammanlagda marknadsvärdet * av bolagets alla aktier understiger den maximigräns som Fondbolagets styrelse fastslagit. I det fall att bolagets marknadsvärde överstiger den av styrelsen fastslagna gränsen, bör Fonden inom 6 månader avyttra ifrågavarande placering.
  3. Bolaget hör till de ledande bolagen inom sin bransch eller bolaget har en stark marknadsställning på ett visst geografiskt område.
  4. Bolagets verksamhet är lönsam och stabil och värdepapperet är rimligt värderat.
  5. På Bolagets bransch råder en exceptionellt låg värderingsnivå, marknadsplatsen där Bolaget huvudsakligen är noterat har utvecklats svagt under det senaste året eller de senaste fem åren, eller det nåder någon annan exceptionell omständighet som har lett till att bolaget är lågt värderat.
  6. Bolagets lönsamhets- och tillväxtförväntningar är gynnsamma för den följande femårsperioden.
  7. Bolaget är ett tillväxtbolag och/eller verkar på utvecklings- och/eller tillväxtmarknader.
  8. Bolaget kan förväntas vara iblandat i en värdehöjande företagstransaktion.
  9. Bolaget är ett så kallat familjebolag.”

* Enligt beslut av Fourton Oy:s styrelse den 24.5.2012 kan marknadsvärdet på placeringsobjektens aktiestock inte överstiga 10 miljarder euro för Odysseus.