Fourton Stamina

Placeringsstrategi

Fondens placeringsstrategi är att placera i goda, rimligt prissatta, samt till marknadsvärdet medelstora och mindre bolags aktier. Vid bolagsurvalet betonas en stark marknadsställning. Viktigt är därtill en målmedveten, uthållig och långsiktig verksamhet med tillämpande av stor integritet. Dessa är egenskaper som sammanfattas i begreppet “stamina”. Med rätt timing strävar vi efter att placera i rätt placeringsobjekt vid rätt tidpunkt. Placeringsverksamhetens tyngdpunkt ligger på centraleuropeiska bolag. I 3 § i fondens stadgar beskrivs placeringsstrategin på följande sätt:

“Fonden placerar sina medel i sådana bolags värdepapper, som uppfyller punkterna 1 och 2 nedan. Därtill bör minst tre av de övriga nedan listade punkterna uppfyllas:

  1. Bolaget har väsentlig verksamhet i Europa.
  2. Det sammanlagda marknadsvärdet * av bolagets alla aktier understiger den maximigräns som Fondbolagets styrelse fastslagit. I det fall att bolagets marknadsvärde överstiger den av styrelsen fastslagna gränsen, bör Fonden inom 6 månader avyttra ifrågavarande placering.
  3. Bolaget hör till de ledande bolagen inom sin bransch eller bolaget har en stark marknadsställning på ett visst geografiskt område.
  4. Bolagets verksamhet är lönsam och stabil och värdepapperet är rimligt värderat.
  5. Bolaget är skuldfritt eller har mycket lite nettoskuld.
  6. Bolaget har en välrenommerad och skicklig ledning.
  7. Bolaget är ett tillväxtbolag och/eller verkar på utvecklings- och/eller tillväxtmarknader.
  8. Bolaget kan förväntas vara inblandat i en värdehöjande företagstransaktion.
  9. Bolaget är ett så kallat familjebolag.”

* Enligt beslut av Fourton Oy:s styrelse den 24.5.2012 kan marknadsvärdet på placeringsobjektens aktiestock inte överstiga 6 miljarder euro för Stamina.