Instruktioner och fondernas prislista

Teckning av fondandelar

 1. Vi ber att Ni bekantar Er med fondernas stadgar. Där beskrivs fondernas placeringsstrategi samt där står även övrig viktig information att finna.
 2. Fyll i teckningsblanketten och tilläggsuppgifter som finns tillgänglig på vår Internetsida samt hos fondbolaget. Skicka teckningsblanketterna samt en kopia på Ert ID-bevis till fondbolaget. Ifall teckningen görs i ett företags namn, bifoga även en kopia på ett giltigt handelsregisterutdrag. Teckningsblanketten bör vara fondbolaget tillhanda senast 3 bankdagar innan teckning.
 3. Betala in teckningsbeloppet på ifrågavarande fonds bankkonto. Anteckna i fältet för meddelande Er personbeteckning eller företagets FO-nummer. Teckningsbeloppet bör finnas på fondens konto senast kl. 14.00 på teckningsdagen.
 4. Teckningspriset är andelens värde på teckningsdagen med tillägg för eventuell teckningsprovision. Som bekräftelse på teckningen skickar vi Er följande bankdag en teckningsnota.

Fondernas kontonummer är:

 • Fourton Fiesta FI77 3131 1001 1133 50
 • Fourton Hannibal FI49 3131 3001 2582 19
 • Fourton Odysseus FI39 3131 3001 1703 23
 • Fourton Stamina FI17 3131 3001 1703 31
 • Fourton Tempo FI12 3131 1001 1491 49

Inlösen av fondandelar

 1. Fyll i inlösenblanketten som finns tillgänglig på vår Internetsida samt hos fondbolaget, och anteckna där hur många andelar eller alternativt det eurobelopp Ni önskar inlösa. Inlösenuppdraget bör stå fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar innan inlösendatum.
 2. Inlösenpriset är andelens värde på månadens sista bankdag efter avdrag för inlösenprovision.
 3. Inlösenbeloppet inbetalas i första hand på det bankkonto som ni anmält vid teckningen. Betalningen sker bankdagen efter inlösen. Som bekräftelse på inlösen skickar vi Er en inlösennota.

Prislista

Fond Fourton Fiesta
Fourton Hannibal
Fourton Odysseus
Fourton Stamina
Fourton Tempo
Minimiteckning 500 € ** 500 € **
Teckningsprovision * 0,00 % ** 0,00 % **
Inlösensprovision 20 € 20 €
Bytesprovision
Byte av fond 20 € 20 €
Registrering av ägarbyte 20 € 20 €
Övriga arvoden
Fast förvaltningsarvode p.a. 0,60 % 0,60 %
Förvarsavgift p.a. 0,03 % 0,03 %
Avkastningsrelaterat arvode 10 % av den andel av värdestegringen, som kumulativt överstiger på teckningsdagen / inlösendagen 12 månaders Euribor, dock sålunda att referensränta alltid är minst 3 %. Highwatermark tillämpligt. 15 % av den andel av värdestegringen, som kumulativt överstiger på teckningsdagen / inlösendagen referensindexet MSCI All Country World Index (MSCI ACWI) Net Return index.

 

* Teckningsprovision 1 % uppbärs av teckningar som understiger 100.000 EUR.

** Under tidsperioden 1.7.2018 – 31.12.2018 är alla våra fonders minimiteckning 500 €, ingen teckningsprovision uppbärs av fondteckningarna.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.