Mer information om våra fonder

Fourtons fonder är öppna för teckning och inlösen två gånger i månaden och uppfyller även till övriga delar Placeringsfondsdirektiven och är således s.k. UCITS-fonder.

Enligt fondernas regler sker teckning och inlösen två gånger i månaden, kalendermånadens 15:e dag samt kalendermånadens sista bankdag. Ifall den 15:e inte är en bankdag är tecknings- och inlösendagen den därpå föregående bankdagen. Målsättningen med denna kutym är en effektivare kapitalförvaltning i och med en större förutsägbarhet samt lägre förvaltningsarvoden p.g.a. effektivare administration.

 

 

Publicering av fondandelens värde

Våra fonders värde beräknas och publiceras varje bankdag på Fourtons Internetsida (www.fourton.fi).

Vänligen observera, att Fourton fondernas dagsvärden publiceras från och med den 1.7.2016 på följande bankdag eftersom ECB har ändrat tiden för offentliggörandet av referensväxelkurserna.

 

Beskattning

Privatpersoner

Försäljningsvinst på fondandel beskattas som kapitalinkomst och försäljningsförlust är huvudsakligen avdragsgill. Fondbolaget är skyldigt att informera beskattaren om andelsägarens fondinnehav vid årets slut samt om priserna på de under året gjorda teckningarna och inlösningarna. Vid behov bör dock andelsägaren självmant redogöra åt beskattaren i samband med det årliga skatteförslaget genom en separat utredning de under året möjligen realiserade försäljningsvinsterna och –förlusterna (blankett 9A).

Samfund

Allmännyttiga samfund som inte är skattepliktiga betalar inte skatt på försäljningsvinster av fondandelar och försäljningsförluster är inte avdragsgilla. För övriga samfund är försäljningsvinster beskattningsbar inkomst och försäljningsförluster huvudsakligen avdragsgilla.

 

Riktlinjer för omsorgsfullt utförande av marknadsorder

Vid utförandet av marknadsorder för de av Fourton Oy förvaltade fonderna som ges till andra samfund som erbjuder förmedlingstjänster följs de verksamhetsprinciper, som i nedanstående dokument beskrivs. Enligt detta dokument bör Fourton Oy följa god sed, agera i de av bolaget förvaltade placeringsfondernas bästa intresse samt utföra alla rimliga åtgärder för att uppnå ur fondens synvinkel bästa möjliga resultat.Fourtons Oy:s styrelse kontrollerar regelbundet årligen verksamhetsprinciperna.

Utförande av marknadsorder (på finska)

 

Placerarinformation

Ett företag som erbjuder placeringstjänster så som diskretionär kapitalförvaltning måste ge tillräcklig information om sig själv och dess erbjudna tjänster före placeringsavtalet görs med kunden. I följande redogörelse har vi sammanställt den information som förutsätts om Fourton Oy och den erbjudna diskretionära kapitalförvaltningen, finansiella instrument som anses användas vid  kapitalförvaltningen samt de risker, kostnader och provisioner som hör till tjänsten samt kundförmögenhetens förvar.

Den förhandsinformation om Fourton Oy:s förvaltade fonder som lagstiftningen förutsätter hittas även i fondprospektet, fondernas regler, broschyren Basfakta för investerare samt prislistan.

Placerarinformation (på finska)