Förmögenhetsförvaltning

Fourton är ett specialiserat, inhemskt förmögenhetsförvaltningsbolag. Fourton är oberoende av bank- och försäkringsbolag. Av sina kunder uppbär Fourton ett förvaltningsarvode. Utöver det erhåller vi inga andra ekonomiska förmåner av någon tredje part för att förmedla just deras finansprodukter eller tjänster. För Fourton står kundens intresse i centrum vid valen av placeringsobjekt och samarbetspartners.

Fourton strävar efter att erbjuda sina kunder ett möjligast bra pris/kvalitetsförhållande.

Förmögenhetsförvaltningsuppdraget baserar sig på ett avtal om förmögenhetsförvaltning som ingås mellan kunden och Fourton. Placeringsverksamheten sker på basen av de i förmögenhetsförvaltningsavtalet överenskomna placeringsriktlinjerna. Uppdraget och placeringsverksamheten utformas enligt kundens önskemål och behov inom ramen för några standardkoncept. Förmögenhetsförvaltningen strävar efter att genuint beakta även individuella omständigheter.

Kundens förmögenhet förvaras alltid separat i kundens eget namn hos en välrenommerad bank enligt kundens val. Fourton fungerar inte självt som förvarsinstitut för kundens värdepapper och kontomedel utan använder sig av utomstående banker och förmedlare. Fourton bedriver portföljförvaltningen för kunden i stöd av fullmakt.

Målsättning

Fourton strävar efter att med en avvägd risknivå och inom ramen för avtalade placeringsriktlinjer uppnå en bra avkastning på kundens medel. En hög integritet vid genomförandet av placeringsstrategin är viktigt för oss. Ett annat centralt värde för Fourtons förmögenhetsförvaltning är långsiktighet, utan att glömma betydelsen av rätt timing när omständigheterna förändras.

Placeringsverksamhet

Fourtons placeringsteam har många års erfarenhet av framgångsrik förvaltning av kundportföljer i olika marknadslägen. Förmögenhetsförvaltningskunden hos Fourton har alltid en egen ansvarig portföljförvaltare. Förutom att den ansvariga portföljförvaltaren ansvarar för placeringsverksamheten fungerar portföljförvaltaren även som kundens primära kontaktperson och diskussionspartner.

Rapportering

Om portföljinnehållet, -transaktioner och -avkastning rapporteras med den frekvens kunden önskar.