Fourton Oy

Fourton Oy (FO-nummer 2722772-3) är ett finskt aktiebolag som bedriver placeringsfondsverksamhet enligt Lagen om placeringsfonder 5 paragrafen 1 momentet samt förmögenhetsförvaltning enligt samma lag 5 paragrafen 2 momentet 1 stycket.

Bolagets kontor är beläget i Hagalund, Esbo. Bolagets hemort är enligt bolagsordningen Helsingfors. Fourton Oy:s verksamhetskoncession för Fondbolagsverksamhet beviljades den 4.2.2004. Koncessionen utvidgades den 21.12.2004 till att omfatta även förmögenhetsförvaltningsverksamhet. Finansinspektionen övervakar Fourton Oy:s verksamhet.

Fourton Oy:s styrelse

Jori Keckman, ordförande
Christer Sjöblom, av fondandelsägarna vald styrelsemedlem
Mikael Wahlström, därtill Fourton Oy:s verkställande direktör

Revisorer

Som revisor för Fourton Oy och för placeringsfonderna som förvaltas av Fourton Oy verkar CGR Anders Svennas (Ernst & Young). Den av fondandels ägarna valda revisorn är CGR Ulla Nykky (Ernst & Young). Som revisorssuppleant verkar revisionssamfundet Ernst & Young Oy.

Förvarsinstitut

Som förvarsinstitut för Fourtons placeringsfonder verkar Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland. Förvarsinstitutet bedriver bankverksamhet och dess hemort är Stockholm.