Förmögenhetsförvaltning

Fourtons förmögenhetsförvaltning bygger på ett förmögenhetsförvaltningsavtal mellan den enskilda kunden och Fourton. Avtalet beaktar kundens individuella mål och risktolerans. Den diskretionära portföljförvaltningen bedrivs med stöd av fullmakt och kundens förmögenhet förvaras alltid separat i kundens eget namn hos en välrenommerad bank. Fourton strävar efter att med iakttagande av de överenskomna placeringsvillkorna uppnå bästa möjliga avkastning för kunden.

Förmögenhetsförvaltningsstrategin genomförs och anpassas enligt vad som med kunden fastslagits att vara kundens behov. Kunden kan välja mellan mera stabila, diversifierade och långsiktiga strategier, men också mellan mer koncentrerade aktieplaceringsstrategier, var det eftersträvas en högre avkastning. I denna strategi tar portföljförvaltaren starkt ställning för den närmare framtidsutsikten för enskilda placeringsobjekt eller sektorer. Beroende på portföljförvaltarens bedömning bland annat av utsikterna på marknaden kan även en del av medlen placeras i ränteinstrument, fonder eller andra placeringsobjekt.

I förmögenhetsförvaltningens placeringsverksamhet följer vi Fourtons övergripande placeringsfilosofi.

 

Förmögenhetförvaltningens hörnstenar

Individualitet

Fourton Förmögenhetsförvaltning är en individualiserad tjänst som anpassar sig efter kundens behov. Sättet att verka överenskommes individuellt med kunden.

Långsiktighet

Placeringsverksamhet är långsiktig.  Fourton strävar efter att göra placeringarna med rätt timing men på flera års horisont, med avsikt att uppnå en betydande värdestegring.

Oberoende och i kundens intressen

Fourton är ett självständigt bolag som är oberoende av banker och andra bolag. Det är kundens intressen som styr Fourtons verksamhet.

Kompetensområdet

Fourtons placeringsteam har en lång erfarenhet av framgångsrik skötsel av kundportföljer. Fourtons kompetensområde och specialkunnande är aktieplaceringar.

Prissättning

Vår prissättning är klar och transparent. Kostnadseffektivitet ligger i kundens intresse.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra lösningar för förmögenhetsförvaltning.