Placeringsfilosofi

Vi tror på att på längre sikt ger aktier en bättre avkastning än andra placeringsslag. Aktieplaceringens värdeutveckling följer företagets framgång. Således är vårt tankesätt att vi placerar i själva företaget, på börsen representeras det av de noterade aktierna.

Fourtons placeringsfilosofi går ut på att identifiera förmånliga risk- och avkastningsprofiler på medellång och lång sikt, samt att på kort sikt välja rätta ögonblick för köp- och säljbeslut. Vår placeringshorisont är i snitt 5 − 10 år. Vi gör således långsiktiga placeringar. Valet av rätt placeringsobjekt är avgörande och bygger på portföljförvaltarens goda kännedom om placeringsobjektet. Vi tror oss att med denna placeringsstil kunna uppnå den bästa möjliga avkastningen på kundens medel.

Hörnstenarna i vår placeringsfilosofi utgörs framför allt av följande

  • Företaget växer lönsamt organiskt av egen kraft
  • Företaget uppnår en god avkastning på det investerade kapitalet
  • Företaget är marknadsledare inom sin bransch eller sitt område; en hög inträdesbarriär för konkurrenter till branschen är en ytterligare fördel
  • Låg skuldsättning är en dygd
  • Företagets affärsidé är lätt att begripa

Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder, därtill individuell förmögenhetsförvaltning. Våra fonder är inte bundna till något index. Vi är inte återförsäljare, alla våra placeringsprodukter är utvecklade av Fourton. Detta avspeglas även genom en klar, transparent och konkurrenskraftig prissättning.

Vårt verkamhetssätt

Aktievalen baserar sig på en kvalitativ bedömning av bolagen på basen av bokslutsanalyser, möten med bolagens ledning, samt företagsbesök. Vi vill förstå och även med egna ögon se vad våra placeringsobjekt gör och på vilket sätt. I praktiken innebär detta att vårt placeringsteam tillbringar mycket tid med att resa runt och träffa både befintliga och potentiella placeringsobjekt.

Vi placerar även våra egna medel i de placeringsobjekt vi väljer genom att portföljförvaltarna själva är andelsägare i de fonder som de förvaltar.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Fourton är medlem i Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum). Finsif är Finlands forum för ansvarsfulla placeringar, som grundar sig på FN:s principer om ansvarsfull placeringsverksamhet. Vi på Fourton iakttar också CFA-institutets (Chartered Financial Analyst) etiska regler och normer för professionellt uppträdande. Det internationella CFA-programmet strävar efter att främja etiska och professionella normer i investeringsbranschen.

Genom ansvarsfulla placeringar vill vi erbjuda våra kunder möjlighet till påverkan. Vi tror att en ansvarsfull placeringsverksamhet även förbättrar förhållandet mellan placeringarnas risk och avkastning. Enlighet våra principer placerar vi därtill inte i bolag vars verksamhet utgörs av tobaksprodukter, alkohol, hasardspel eller vapentillverkning. När vi väljer våra placeringsobjekt tar vi hänsyn till miljön, samhället och god förvaltningssed, med andra ord kriterierna i miljö-, sociala och företagsstyrningsfrågor (ESG). Vi utvärderar dessa faktorer på basen av bolagens ansvarsrapporter och diskuterar frågorna i möten med företagsledningen. Vi följer upp eventuella korrigeringar av brister. Vi kan avveckla en placering om ESG-konflikter inte kan åtgärdas.

Fourton påverkar generellt inte aktivt sina placeringsobjekt genom att delta i bolagsstämmor.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vårt verksamhetssätt.