Merkintälomake – yritys/yhteisö

 • Aloita
 • Tunnistaudu
 • Täytä lomake
 • Maksu

Rahastot

Valitkaa rahasto ja sijoitettava summa.

Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Merkitse ainakin yhtä rahastoa vähintään minimimerkintäsummalla.

Yrityksen/yhteisön tiedot

Yrityksen nimi on pakollinen tieto.
Y-tunnus on pakollinen tieto.
Täytä edustajan nimi
Täytä edustajan henkilötunnus. Mikäli henkilötunnusta ei ole, täytä syntymäaika ja kansalaisuus.
Täytä osoite
Täytä postinumero
Täytä postitoimipaikka
Täytä perustamisvaltio
Täytä yrityksen päätoimiala

Onko yhteisöllä toimintaa jollakin seuraavista toimialoista: kaupanala, kuljetusala, rakennusala, maansiirto, siivousala, ravintola, jälleenmyynti, huutokaupat, autohuolto, panttilainaamo, rahapelipalvelut?

 
Täytä osuus liikevaihdosta
Vastaa tähän kysymykseen
Täytä puhelinnumero
Täytä sähköpostiosoite
Täytä pankki
Täytä tilinumero

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt

Täytä vähintään yhden yhteyshenkilön etu- ja sukunimet
Täytä vähintään yhden yhteyshenkilön henkilötunnus

Verovelvollisuus

Onko merkitsevä yritys/yhteisö verovelvollinen muualla kuin Suomessa esim. yhteisön kotipaikan, perustamispaikan tai muun perusteen johdosta?

Mikäli merkitsevä yritys/yhteisö on verovelvollinen Yhdysvaltoihin, pyydämme Teitä toimittamaan Fourtonille IRS W-9 lomake.

Vastaa tähän kysymykseen

Onko yritys/yhteisö suomalainen finanssilaitos esim. luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vakuutusyhtiö tai muu yhteisö, joka säilyttää varoja toisen puolesta ja lukuun?

Vastaa tähän kysymykseen

Mikäli yritys/yhteisö ei ole finanssilaitos, onko yritys/yhteisö nk. aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?

Tämä on pakollinen kenttä

Edunsaajat

Tiedot yrityksen/yhteisön tosiasiallisista edunsaajista

Tarkista edunsaajien tiedot
Lisää ainakin yksi edunsaaja

Ainoastaan passiivisen ei-finanssilaitoksen on vastattava seuraavaan kysymykseen.

Onko joku edellä mainituista tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen muualla kuin Suomessa esim. asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteen nojalla?

Mikäli tosiasiallinen edunsaaja on verovelvollinen Yhdysvaltoihin, täyttäkää lisäksi IRS-lomake W-9 ja toimittakaa lomake Fourtoniin merkintälomakkeen liitteenä.

Tämä on pakollinen tieto

Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?

 
Valitse tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta.

Yhteys politiikkaan

Rahanpesun estämisestä annettu laki edellyttää, että Fourton Oy selvittää toimivatko yhtiön asiakkaat, asiakkaiden edustajat tai tosiasialliset edunsaajat merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation johdossa. Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin, jonka mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena (PEP) pidetään henkilöä, jolla on tai on ollut viimeisen vuoden sisällä jokin seuraavista tehtävistä Suomessa tai ulkomailla:

 • valtionpäämies, hallitusten päämies tai ministeri, vara- tai apulaisministeri
 • kansanedustaja, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät tai ulkomaisen parlamentin jäsen
 • poliittisen puolueen valtakunnallisen johtoelimen jäsen
 • korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, perustuslakituomioistuimen, työtuomioistuimen tai vakuutusoikeuden jäsen, tai ulkomaisen vastaavan korkean oikeuselimen jäsen
 • tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen, tai ulkomaisen tilintarkastustuomioistuimen tai muun vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan tahon ylimmän päättävän elimen jäsen
 • keskuspankin johtokunnan jäsen
 • suurlähettiläs tai asiainhoitaja
 • puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri (vähintään kenraalikuntaan kuuluva)
 • valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsen
 • kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen

Myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja yhtiökumppanit on lain mukaan tunnistettava. Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä puolisot tai lain mukaan puolisoon rinnastettavat kumppanit, lapset ja lapsen puolisot sekä vanhemmat. Yhtiökumppaneita ovat luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen yhteisomistajia ja edunsaajia. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani on myös sellainen luonnollinen henkilö, jolla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Fourton kysyy tarvittaessa lisätietoja yhtiökumppanuuteen liittyen.

Onko yrityksen/yhteisön yhteyshenkilö tai tosiasiallinen edunsaaja, tai kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani, ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö viimeisen 12 kuukauden aikana?

Kuka on tai on ollut?

Valitse yhteys politiikkaan.

Varallisuus

Yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan

Täytä liikevaihto
Täytä velat
Täytä oma pääoma
Täytä liikevoitto/-tappio
Täytä taseen loppusumma

Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä

Kerro rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä.

Merkinnän tarkoitus

Valitse merkinnän tarkoitus.

Raportointi ja tiedotteet

Lähetämme Teille omistamienne rahastojen vuodenvaihteen yhteenvedon. Mikäli toivotte tiheämpää raportointiväliä, merkitkää toiveenne alle.

Mikäli haluatte yllämainitut raportit, kokouskutsut ja muut rahasto-omistuksianne koskevat tiedotteet ensisijaisesti sähköpostitse, merkitkää toiveenne alle.


Ehtojen hyväksyminen

Pakollinen kenttä
Pakollinen kenttä

Toimittakaa ystävällisesti kopio enintään 3 kuukautta vanhasta yhteisörekisteriotteesta ja tarvittaessa hallituksen päätös toimeksiannosta Fourtonille. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene yhteisörekisteriotteesta, toimittakaa lisäksi kopio valtuutuksesta. Säätiön ja yhdistyksen osalta toimittakaa myös kopio säännöistä.