Merkintälomake

 • Aloita
 • Tunnistaudu
 • Täytä lomake
 • Maksu

Rahastot

Valitkaa rahasto ja sijoitettava summa.

Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Minimimerkintäsumma on 5000 €
Merkitse ainakin yhtä rahastoa vähintään minimimerkintäsummalla.

Henkilötiedot

Täytä etunimi
Täytä sukunimi
Täytä henkilötunnus
Täytä osoite
Täytä postinumero
Täytä postitoimipaikka
Täytä asuinvaltio
Täytä kaikki kansalaisuudet
Täytä syntymäpaikka
Täytä puhelinnumero
Täytä sähköpostiosoite
Täytä pankki
Täytä tilinumero

Lisätiedot

Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksensa ja talletuksensa veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen Verohallinnon kautta. Luonnollisella henkilöllä on oikeus pyynnöstään saada tietoonsa hänestä veroviranomaiselle raportoidut tiedot.

Fourton Oy ei voi määritellä verotuksellista asuinvaltiotanne. Mikäli Teillä on kysyttävää verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.

Verovelvollisuus

Oletteko verovelvollinen muualla kuin Suomessa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteen johdosta?

Vastaa tähän kysymykseen

Yhdysvaltojen kansalaisuutta ja verovelvollisuutta koskevat tiedot (FATCA-tiedot):

Vastaa tähän kysymykseen

Mikäli olette verovelvollinen Yhdysvaltoihin, toimittakaa Fourtonille IRS W-9 lomake tai jos ette ole Yhdysvalloissa verovelvollinen, mutta teillä on tai on ollut edellä mainittu liityntä, puhelinnumero, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin antakaa vapaamuotoinen lisäselvitys:


Varallisuus

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017). Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Arvio vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen määrästä (netto)

Tämä on pakollinen kenttä
Täytä arvio vuosittaisista menoista. Käytäthän pelkkiä numeroita - ei kirjaimia, prosenttimerkkiä % tai euromerkkiä €.

Arvio nettovarallisuuden määrästä

Tämä on pakollinen kenttä
Täytä sijoitusvarallisuuden osuus. Käytäthän pelkkiä numeroita - ei kirjaimia, prosenttimerkkiä % tai euromerkkiä €.

Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä

Anna tiedot lahjan antajasta.
Kerro rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä.

Merkinnän tarkoitus

Valitse merkinnän tarkoitus.

Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?

 
Valitse tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta.

Yhteys politiikkaan

Rahanpesun estämisestä annettu laki edellyttää, että Fourton Oy selvittää toimivatko yhtiön asiakkaat, asiakkaiden edustajat tai tosiasialliset edunsaajat merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation johdossa. Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin, jonka mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena (PEP) pidetään henkilöä, jolla on tai on ollut viimeisen vuoden sisällä jokin seuraavista tehtävistä Suomessa tai ulkomailla:

 • valtionpäämies, hallitusten päämies tai ministeri, vara- tai apulaisministeri
 • kansanedustaja, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät tai ulkomaisen parlamentin jäsen
 • poliittisen puolueen valtakunnallisen johtoelimen jäsen
 • korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, perustuslakituomioistuimen, työtuomioistuimen tai vakuutusoikeuden jäsen, tai ulkomaisen vastaavan korkean oikeuselimen jäsen
 • tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen, tai ulkomaisen tilintarkastustuomioistuimen tai muun vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan tahon ylimmän päättävän elimen jäsen
 • keskuspankin johtokunnan jäsen
 • suurlähettiläs tai asiainhoitaja
 • puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri (vähintään kenraalikuntaan kuuluva)
 • valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsen
 • kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen

Myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja yhtiökumppanit on lain mukaan tunnistettava. Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä puolisot tai lain mukaan puolisoon rinnastettavat kumppanit, lapset ja lapsen puolisot sekä vanhemmat. Yhtiökumppaneita ovat luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen yhteisomistajia ja edunsaajia. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani on myös sellainen luonnollinen henkilö, jolla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Fourton kysyy tarvittaessa lisätietoja yhtiökumppanuuteen liittyen.

Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani viimeisen 12 kuukauden aikana?

Kuka on tai on ollut?

Valitse yhteys politiikkaan.

Raportointi ja tiedotteet

Lähetämme Teille omistamienne rahastojen vuodenvaihteen yhteenvedon. Mikäli toivotte tiheämpää raportointiväliä, merkitkää toiveenne alle.

Mikäli haluatte yllämainitut raportit, kokouskutsut ja muut rahasto-omistuksianne koskevat tiedotteet ensisijaisesti sähköpostitse, merkitkää toiveenne alle.


Ehtojen hyväksyminen

Vakuutan, että merkitsemällä rahasto-osuuksia en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että rahastoyhtiö voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että rahastoyhtiö voi antaa minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät.

Pakollinen kenttä
Pakollinen kenttä