Kestävä rahoitus ja vastuuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnointitavan eli ESG tekijöiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Uskomme, että hyvin hoidetut ja vastuullisesti toimivat yhtiöt mahdollistavat hyvän osaketuoton pitkällä aikavälillä. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vastuulliseen vaikuttamiseen sijoitusvalinnoillaan. Koemme, että vastuullinen sijoittaminen parantaa sijoitusten tuotto-riskisuhdetta.

Kestävyysriskien huomioonottamisen toimintaperiaatteet ja pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jolla saattaisi toteutuessaan olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollisesti kielteinen olennainen vaikutus. Sijoituskohteiden valinnassa painotamme ESG-tekijöiden merkitystä, jolloin sijoitustoiminta ohjautuu vastuullisesti toimiviin yhtiöihin. Tutkimme ESG tekijöitä mm. yhtiöiden julkaisemien vastuullisuusraporttien pohjalta ja asioista keskustellaan myös tapaamisissa yritysjohdon kanssa. Käytämme kestävyysriskien arvioinnissa myös ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja.

Suosimme sijoitustoiminnassa vastuullisesti johdettuja yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut on tuotettu alaa keskimääräistä kestävämmin. Sijoituskohde voidaan myös sulkea pois, jos yhtiön liiketoiminnan arvioidaan kokonaisuudessaan olevan kestävyysvaikutuksiltaan negatiivinen.

Kansainvälisten normien seuranta on olennainen osa ESG-riskien määrittelyä ja vaikuttamistoimenpiteitä. Fourton on Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäsen. Finsif on Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi, joka noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Fourton Oy haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset toimisivat tulevaisuudessa entistä vastuullisemmin.

Yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteiden lähtökohtana ovat kestävät liiketoiminnalliset periaatteet sekä hyvän hallinnon edistäminen. Palkitsemisperiaatteiden laadinnassa on huomioitu, että ne eivät kannusta sellaiseen riskinottoon, joka olisi ristiriidassa yhtiön vastuullisuusperiaatteiden kanssa.

Fourton ESG Dynasty -rahasto on artikla 8 mukainen rahasto, joten sen sijoitustoiminnassa otetaan huomioon kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Fourton varainhoidon ja Fourton Fiesta, Fourton Hannibal, Fourton Komodo Indonesia, Fourton Silkkitie Aasia ja Fourton Tempo -rahastojen luokitus on arvioitavana ja eikä niiden sijoituspäätöksissä oteta huomioon pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Mikäli varainhoidon tai edellä mainittujen sijoitusrahastojen luokitus muutetaan, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.