Kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnointitavan eli ESG tekijöiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Uskomme, että hyvin hoidetut ja vastuullisesti toimivat yhtiöt mahdollistavat hyvän osaketuoton pitkällä aikavälillä. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vastuulliseen vaikuttamiseen sijoitusvalinnoillaan. Koemme, että vastuullinen sijoittaminen parantaa sijoitusten tuotto-riskisuhdetta.

Kestävyysriskien huomioonottamisen toimintaperiaatteet ja pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jolla saattaisi toteutuessaan olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollisesti kielteinen olennainen vaikutus. Sijoituskohteiden valinnassa painotamme ESG-tekijöiden merkitystä, jolloin sijoitustoiminta ohjautuu vastuullisesti toimiviin yhtiöihin. Tutkimme ESG tekijöitä mm. yhtiöiden julkaisemien vastuullisuusraporttien pohjalta ja asioista keskustellaan myös tapaamisissa yritysjohdon kanssa. Käytämme kestävyysriskien arvioinnissa myös ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja.

Suosimme sijoitustoiminnassa vastuullisesti johdettuja yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut on tuotettu alaa keskimääräistä kestävämmin. Sijoituskohde voidaan myös sulkea pois, jos yhtiön liiketoiminnan arvioidaan kokonaisuudessaan olevan kestävyysvaikutuksiltaan negatiivinen.

Kansainvälisten normien seuranta on olennainen osa ESG-riskien määrittelyä ja vaikuttamistoimenpiteitä. Fourton on Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäsen. Finsif on Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi, joka noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Fourton Oy haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset toimisivat tulevaisuudessa entistä vastuullisemmin.

Yhtiön palkitsemisjärjestelmän lähtökohtana ovat kestävät liiketoiminnalliset periaatteet sekä hyvän hallinnon edistäminen. Palkitsemisjärjestelmän laadinnassa on huomioitu, että ne eivät kannusta sellaiseen riskinottoon, joka olisi ristiriidassa yhtiön menettelytapaohjeiden ja kestävän rahoituksen periaatteiden kanssa.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon

Fourton varainhoidon ja Fourton Fiesta, Fourton Komodo Indonesia, Fourton Silkkitie Aasia ja Fourton Tempo -rahastojen luokitus on arvioitavana ja eikä niiden sijoituspäätöksissä oteta huomioon pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Mikäli varainhoidon tai edellä mainittujen sijoitusrahastojen luokitus muutetaan, pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tullaan ottamaan huomioon.

Kestävyyteen liityvien tietojen antaminen

Fourton ESG Dynasty -rahasto on artikla 8 mukainen rahasto, joten sen sijoitustoiminnassa otetaan huomioon kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Tiivistelmä 24.5.2023

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Fourton ESG Dynasty -rahasto on osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella ja keskittyneellä sijoituspolitiikalla saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Sijoitusten pääasiallinen paino on suurissa ja keskisuurissa likvideissä yhtiöissä, jotka toimivat kehittyvän Aasian suurimmilla markkinoilla. Aasian kehittyviin maihin kuuluvat Kiina, Hongkong, Taiwan, Etelä-Korea, Intia, Filippiinit, Malesia, Singapore, Indonesia, Thaimaa ja Pakistan. Rahasto sijoittaa kehittyvän Aasian pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin, jotka edistävät muiden ominaisuuksien ohella ympäristöllisiä tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, tai niiden yhdistelmiä, ja noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahasto ottaa huomioon sijoituspäätöksissään yhtiökohtaiset kestävyysriskit sekä kestävyystekijät. Sijoituspäätöksissä huomioidaan sijoituskohteiden kokonaisvaltaisen arvioinnin ja sijoitustutkimuksen lisäksi kestävyystekijät, eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät sekä hyvän hallintotavan mukaiset asiat, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyvät asiat, ja ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvät kestävyysriskit.

Rahasto pyrkii valitsemaan sijoituskohteekseen yhtiötä, joilla on hyvä ESG-luokitus ja joiden saama ESG-luokitus on verrokkiyhtiöitä parempi. Rahasto edistää ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia myös poissulkemalla tiettyjä toimialoja sijoituskohteista kokonaan. Yhtiöt, joiden pääasiallinen toiminta on mm. tupakkateollisuudessa, kivihiilen tuotannossa, uhkapeliteollisuudessa tai kiistanalaisten aseiden valmistuksessa ja myynnissä, suljetaan kokonaan pois rahaston sijoitusavaruudesta. Rahastosta poissuljetaan myös yhtiöt, joilla on erittäin vakavia rikkomuksia kansainvälisten normien suhteen tai jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman tai korruption kanssa.

Rahaston sijoituskohteen ESG-suoriutumista, ESG-kestävyysriskiä ja ESG-luokituksen trendiä arvioidaan ulkopuolisen kestävyysriskianalyysin avulla MSCI:n ylläpitämän ja tuottaman ESG-tietokannan avulla. Rahasto käyttää myös raportoinnissaan MSCI:n tuottamia raportointipohjia soveltuvin osin. Rahaston kestävyystekijöistä ja ESG-profiilista julkaistaan sekä vapaamuotoisia raportteja kvartaaleittain että SFDR-sääntelyn edellyttämä vuosittainen määrämuotoinen raportti rahastoyhtiön verkkosivulla.

Kestävyystietojen julkaisemista koskeva sääntely ei ole vielä kaikilta osin valmista, eikä kansainvälinen standardointi ole yhtenäistä. EU:n raportointivelvoitteet koske suoraan rahaston sijoituskohteena olevia aasialaisia yhtiöitä. Näin ollen kestävyystietojen saatavuudessa, vertailukelpoisuudessa ja luotettavuudessa voi olla puutteita ja osa kestävyystiedoista voi perustua ulkopuolisen palveluntarjoajan MSCI:n arvioon tai puuttua kokonaan.

Rahastoyhtiön riskienhallintatoiminto valvoo, että rahaston sijoituskohteiden suhteen noudatetaan rahaston säännöissä määrättyjä kriteerejä kestävyystekijöiden ja poissuljettujen toimialojen suhteen. Rahasto ei osallistu omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksiin, vaan pyrkii vaikuttamaan yrityksiin nostamalla esiin ESG-raportointia ja -näkökulmia tavatessa sijoituskohteiden yritysjohtoa.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Fourton ESG Dynasty -rahaston sijoituspäätösprosessissa huomioidaan sijoituskohteisiin liittyvät kestävyysriskit, joilla tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus.

Rahaston sijoituspäätöksissä otetaan huomioon pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Sijoitusstrategia

Fourton ESG Dynasty -rahasto on aktiivinen osakerahasto, joka edistää ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia pyrkimällä valitsemaan sijoituskohteekseen yhtiötä, jotka huomioivat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat hyvin suhteessa sektorinsa tai oman maansa verrokkiyhtiöihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kohdeyhtiön ESG-luokitus olisi absoluuttisesti korkein mahdollinen. Rahaston sijoituskohteeksi valikoidaan yhtiöitä, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia ja niitä kuvaavat pakolliset indikaattorit.

Ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia ominaisuuksia edistetään myös poissulkemalla tiettyjä toimialoja sijoituskohteista kokonaan. Yhtiöt, joiden pääasiallinen toiminta on mm. tupakkateollisuudessa, kivihiilen tuotannossa, uhkapeliteollisuudessa tai kiistanalaisten aseiden valmistuksessa ja myynnissä, suljetaan kokonaan pois rahaston sijoitusavaruudesta. Rahastosta poissuljetaan myös yhtiöt, joilla on erittäin vakavia rikkomuksia kansainvälisten normien suhteen tai jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman tai korruption kanssa.

Sijoitusten osuus

Rahasto ei ole sitoutunut vähimmäisosuuteen kestävien sijoitusten osalta. Vaikka Fourton ESG Dynasty -rahaston tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen, rahaston sijoituspolitiikasta johtuen sen sijoitusten joukkoon saattaa kuitenkin päätyä sijoituskohteita, jotka täyttävät kestävän sijoituksen määritelmän.

Rahaston sijoitusstrategiana on valikoida sijoituskohteikseen yhtiöitä, joiden ESG-luokitus on verrokkiyhtiöitä parempi, joten sijoituskohteiden joukkoon voi tulla yhtiöitä, jotka täyttävät kestävän sijoituksen määritelmän ja joilla on ympäristöllinen tai yhteiskuntaan liittyvä tavoite. Tällaiset kestävät sijoitukset edistävät ympäristöllistä ja/tai yhteiskunnallista tavoitetta siten, että vähintään 20 % niiden liikevaihdosta muodostuu ympäristöllistä ja/tai yhteiskunnallista tavoitetta edistävästä toiminnasta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Fourton ESG Dynasty -rahaston sijoituskohteiden ESG-suoriutumista, ESG-kestävyysriskiä ja ESG-luokituksen trendiä arvioidaan myös ulkopuolisen palveluntarjoajan MSCI:n kestävyysriskianalyysin avulla.  Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan pakolliset haitallisia kestävyysvaikutuksia kuvaavat indikaattorit, ja niiden arvoja ja muutoksia seurataan kvartaaleittain.

Rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista julkaistaan kvartaaleittain vapaamuotoinen ESG-katsaus rahastoyhtiön verkkosivulla. Tiedot pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioinnista kestävyystekijöihin raportoidaan vuosittain erikseen raportissa, joka julkaistaan rahastoyhtiön verkkosivulla seuraavan katsauskauden kesäkuun loppuun mennessä.

Menetelmät

Fourton ESG Dynasty -rahaston salkunhoitaja huomioi rahaston sijoituspäätöksissä sijoituskohteiden kokonaisvaltaisen arvioinnin ja sijoitustutkimuksen lisäksi kestävyystekijät sekä ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvät kestävyysriskit. Salkunhoitajalla on käytössään MSCI:n tuottamaa ESG-analyysia, joka kertoo sijoituskohteiden kestävyysriskiprofiilista ja kestävyysindikaattoreista.

Rahaston salkun kokonaisprofiilia seurataan MSCI:n raportointipohjien avulla, ja raportit kertovat myös muun muassa salkun painotetun ESG-arvosanan, hiili-intensiteetin ja jakauman sijoituskohteiden hallituskokoonpanoista. Kestävyysindikaattoreiden laskennassa käytetään soveltuvin osin MSCI:n ylläpitämiä arvioita ja raportointipohjia.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Fourton ESG Dynasty -rahaston kestävyysriskien arvioinnissa käytetään rahaston sijoituskohteena olevien yritysten itse raportoimaa tietoa, julkista tietoa sekä erityisesti MSCI:n ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja ja ESG-luokituksia sekä MSCI:n toimittamaa ESG-dataa haitallisista kestävyysvaikutuksista kestävyystekijöihin. MSCI käyttää tietolähteenään yritysten itse raportoimaa dataa sekä omia arvioitaan, mikäli tieto on puutteellista. Salkunhoitaja arvioi itse tarvittaessa tietojen luotettavuutta ja voi tarvittaessa täydentää tietoja omilla selvityksillä muista lähteistä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

EU:n kestävyystietoja koskevat raportointi- ja tiedonantovelvoitteet eivät ole olleet pitkään voimassa, ja niiden tekninen sääntely ei ole vielä kaikilta osin valmista, erityisesti yhteiskunnallisten ominaisuuksien seurannan osalta. Näin ollen kestävyystietojen saatavuudessa ja luotettavuudessa voi olla puutteita. Tiedot sijoituskohteiden EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuudesta ovat toistaiseksi puutteellisia, koska luokitusjärjestelmän tekniset arviointikriteerit eivät ole kaikilta osin valmistuneet vielä eivätkä rahaston sijoituskohteena olevat yritykset välttämättä vielä raportoi, miltä osin niiden toiminta on EU:n luokitusjärjestelmän mukaista.

Fourton ESG Dynasty -rahaston sijoituskohteet ovat yhtiöitä, jotka toimivat pääasiallisesti Aasiassa ja ovat listautuneet Euroopan ulkopuolella. Kestävyyteen liittyvien raportointikäytäntöjen kansainvälinen standardointi ei ole vielä ole edennyt kovin pitkälle, ja toisaalta EU:n asettama raportointivelvollisuus ei suoraan ulotu rahaston sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Näin ollen yhtiöiden raportoimat tiedot eivät ole välttämättä kaikilta osin kattavia tai vertailukelpoisia, ja kestävyystietojen saatavuudessa voi olla puutteita.

Rahaston kestävyystekijöiden analyysissa käytetään ulkopuolisen palveluntarjoajan MSCI:n ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja ja kestävyystietojen tietokantaa. Eri palveluntarjoajilla voi olla keskenään eroja kestävyystietojen arvioinnissa käytettävien menetelmien ja painotusten suhteen.

Asianmukainen huolellisuus

Fourton ESG Dynasty -rahaston salkunhoitaja vastaa sijoituspäätöksistä ja huomioi valinnoissaan rahaston sijoituskohteiden ESG-luokituksen, sijoituskohteeseen liittyvät kestävyysriskit sekä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Salkunhoitaja varmistaa, että rahaston sijoituskohteet ovat rahaston säännöissä määrätyn sijoitusprofiilin mukaisia myös kestävyystekijöiden näkökulmasta, niistä on kestävyystietoa saatavilla ja ne noudattavat toimialojen poissulkukriteerejä.

Rahastoyhtiön salkunhoidosta erillään toimiva riskienhallintatoiminto valvoo muun säännöllisen riskienvalvonnan ohessa, että rahasto noudattaa kestävyyteen asetettuja kriteereitä ja että rahaston salkun sijoitusprofiili on kestävyystekijöiden suhteen rahastojen sääntöjen mukainen. Riskienvalvonta varmistaa, että sijoituskohteet eivät toimi poissuljetuilla toimialoilla, ne noudattavat hyvää hallintotapaa ja niillä ei ole vakavia rikkomuksia ihmisoikeusasioissa.

Vaikuttamispolitiikat

Rahasto on aina vähemmistöomistajana omistamissaan yhtiöissä, eikä rahastoa hoitava rahastoyhtiö Fourton lähtökohtaisesti osallistu rahaston omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin tai käytä äänioikeutta kokouksissa. Rahastoyhtiö suosii epämuodollista vaikuttamista, missä salkunhoitaja tapaa sekä sijoituskohteena rahaston salkussa jo olevien että potentiaalisten uusien sijoituskohteiden yritysten johtoa, käy aktiivista vuoropuhelua yritysjohdon kanssa ja nostaa esiin ESG-näkökulmia näissä vaikuttamistapaamisissa.

 

 

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää sijoitusratkaisuistamme.