Sijoitusfilosofia

Näkemyksemme mukaan osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä muita omaisuusluokkia paremmin. Osakkeiden menestys seuraa yritystoiminnan menestymistä. Ajattelemmekin, ettemme sijoita osakkeisiin, vaan yrityksiin niiden taustalla.

Fourtonin sijoitusfilosofia tähtää keskipitkien ja pitkäaikaisten edullisten tuotto-riskiprofiilien tunnistamiseen, sekä lyhyemmällä aikavälillä osto- ja myyntitilanteiden oikeaan ajoitukseen. Teemme pitkäaikaisia sijoituksia; sijoitushorisonttimme on keskimäärin 5-10 vuotta. Siksi sijoituskohteiden oikea valinta on ratkaisevaa ja se perustuu salkunhoitajan vahvaan sijoituskohteiden tuntemiseen. Tällä sijoitustyylillä uskomme saavuttavamme parhaan mahdollisen tuoton asiakkaan varoille.

Sijoitusfilosofiamme kulmakivinä ovat ennen kaikkea seuraavat

  • Yhtiön liiketoiminta kasvaa orgaanisesti ja se on kannattavaa
  • Yhtiö tekee hyvää tuottoa sijoitetulle pääomalle
  • Yhtiöiden tulee olla omalla alallaan tai alueellaan johtavia; erityisesti pidämme tilanteista, joissa alalle tulon esteet ovat korkeat
  • Vähävelkaisuus on hyve
  • Liiketoimintamalli on helposti ymmärrettävissä

Tarjoamme aktiivisesti hoidettuja rahastoja ja varainhoitoa. Rahastomme eivät ole indekseihin sidottuja. Emme ole jälleenmyyjä, vaan kaikki sijoitustuotteemme ovat yrityksemme itse kehittämiä. Tämä näkyy myös selkeän läpinäkyvässä ja kilpailukykyisessä hinnoittelussamme.

Tapamme toimia

Osakevalintamme perustuvat yhtiöiden laadulliseen arviointiin niin tilinpäätösanalyysin kuin yritysvierailuiden ja tapaamistenkin pohjalta. Haluamme ymmärtää ja nähdä konkreettisesti, mitä sijoituskohteemme tekevät ja miten he sen tekevät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitustiimimme matkustaa paljon tavaten sekä olemassa olevia että potentiaalisia sijoituskohteita.

Sijoituskohteemme ovat sellaisia, joihin sijoitamme myös omia varojamme. Salkunhoitajamme ovatkin osuudenomistajia hoitamissaan rahastoissa.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ympäristöasioiden, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnointitavan eli ESG tekijöiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Uskomme, että hyvin hoidetut ja vastuullisesti toimivat yhtiöt mahdollistavat hyvän osaketuoton pitkällä aikavälillä. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vastuulliseen vaikuttamiseen sijoitusvalinnoillaan. Koemme, että vastuullinen sijoittaminen parantaa sijoitusten tuotto-riskisuhdetta.

Kestävyysriskien huomioonottamisen periaatteet

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jolla saattaisi toteutuessaan olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollisesti kielteinen olennainen vaikutus. Sijoituskohteiden valinnassa painotamme ESG-tekijöiden merkitystä, jolloin sijoitustoiminta ohjautuu vastuullisesti toimiviin yhtiöihin. Tutkimme ESG tekijöitä mm. yhtiöiden julkaisemien vastuullisuusraporttien pohjalta ja asioista keskustellaan myös tapaamisissa yritysjohdon kanssa. Käytämme kestävyysriskien arvioinnissa myös ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä sijoituskohteiden kestävyysriskiarviointeja.

Suosimme sijoitustoiminnassa vastuullisesti johdettuja yhtiöitä, joiden tuotteet ja palvelut on tuotettu alaa keskimääräistä kestävämmin. Sijoituskohde voidaan myös sulkea pois, jos yhtiön liiketoiminnan arvioidaan kokonaisuudessaan olevan kestävyysvaikutuksiltaan negatiivinen.

Kansainvälisten normien seuranta on olennainen osa ESG-riskien määrittelyä ja vaikuttamistoimenpiteitä. Fourton on Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäsen. Finsif on Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi, joka noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Fourton Oy haluaa olla mukana edistämässä ja vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista sijoitustoiminnassa ja pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että yritykset toimisivat tulevaisuudessa entistä vastuullisemmin.

Yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteiden lähtökohtana ovat kestävät liiketoiminnalliset periaatteet sekä hyvän hallinnon edistäminen. Palkitsemisperiaatteiden laadinnassa on huomioitu, että ne eivät kannusta sellaiseen riskinottoon, joka olisi ristiriidassa yhtiön vastuullisuusperiaatteiden kanssa. Palkitsemisperiaatteet on julkaistu kokonaisuudessaan rahastoesitteessä.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää tavastamme toimia.