Sijoitusfilosofia

Näkemyksemme mukaan osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä muita omaisuusluokkia paremmin. Osakkeiden menestys seuraa yritystoiminnan menestymistä. Ajattelemmekin, ettemme sijoita osakkeisiin, vaan yrityksiin niiden taustalla.

Fourtonin sijoitusfilosofia tähtää keskipitkien ja pitkäaikaisten edullisten tuotto-riskiprofiilien tunnistamiseen, sekä lyhyemmällä aikavälillä osto- ja myyntitilanteiden oikeaan ajoitukseen. Teemme pitkäaikaisia sijoituksia; sijoitushorisonttimme on keskimäärin 5-10 vuotta. Siksi sijoituskohteiden oikea valinta on ratkaisevaa ja se perustuu salkunhoitajan vahvaan sijoituskohteiden tuntemiseen. Tällä sijoitustyylillä uskomme saavuttavamme parhaan mahdollisen tuoton asiakkaan varoille.

Sijoitusfilosofian kulmakivinä ovat ennen kaikkea seuraavat

  • Yhtiön liiketoiminta kasvaa orgaanisesti ja se on kannattavaa
  • Yhtiö tekee hyvää tuottoa sijoitetulle pääomalle
  • Yhtiöiden tulee olla omalla alallaan tai alueellaan johtavia; erityisesti pidämme tilanteista, joissa alalle tulon esteet ovat korkeat
  • Vähävelkaisuus on hyve
  • Liiketoimintamalli on helposti ymmärrettävissä

Tarjoamme aktiivisesti hoidettuja rahastoja ja varainhoitoa. Rahastomme eivät ole indekseihin sidottuja. Emme ole jälleenmyyjä, vaan kaikki sijoitustuotteemme ovat yrityksemme itse kehittämiä. Tämä näkyy myös selkeän läpinäkyvässä ja kilpailukykyisessä hinnoittelussamme.

Tapamme toimia

Osakevalintamme perustuvat yhtiöiden laadulliseen arviointiin niin tilinpäätösanalyysin kuin yritysvierailuiden ja tapaamistenkin pohjalta. Haluamme ymmärtää ja nähdä konkreettisesti, mitä sijoituskohteemme tekevät ja miten he sen tekevät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitustiimimme matkustaa paljon tavaten sekä olemassa olevia että potentiaalisia sijoituskohteita.

Sijoituskohteemme ovat sellaisia, joihin sijoitamme myös omia varojamme. Salkunhoitajamme ovatkin osuudenomistajia hoitamissaan rahastoissa.

Vastuullinen sijoittaminen

Fourton on Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäsen. Finsif on Suomen vastuullisen sijoittamisen foorumi, joka noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Noudatamme Fourtonilla myös CFA (Chartered Financial Analyst) -instituutin eettistä ohjeistusta ja ammatillisen käyttäytymisen normeja. Kansainvälinen CFA-ohjelma pyrkii edistämään eettisiä ja ammatillisia normeja investointialalla.

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vastuulliseen vaikuttamiseen sijoitusvalinnoillaan. Koemme, että vastuullinen sijoittaminen parantaa sijoitusten tuotto-riskisuhdetta. Perusperiaatteidemme mukaisesti emme sijoita tupakka-, alkoholi-, uhkapeli- tai aseteollisuuteen. Huomioimme sijoituskohteiden valinnassa ympäristöasiat, yhteiskunnalliset seikat sekä hyvän hallinnointitavan, eli toisin sanoen ESG-tekijät. Tutkimme näitä tekijöitä mm. yhtiöiden julkaisemien vastuullisuusraporttien pohjalta ja asioista keskustellaan myös tapaamisissa yritysjohdon kanssa. Mahdollisten epäkohtien oikaisemista seurataan. Sijoituksesta voidaan luopua, mikäli ESG-ristiriitaa ei ole mahdollista korjata.

Fourton ei ole aktiivinen sijoituskohteidensa yhtiökokouksissa.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää tavastamme toimia.